AMCA és una associació cultural amb seu a Reus (Baix Camp) que, des del maig de 1990 promociona la música en viu organitzant diferents programacions, on hi tenen cabuda tots els estils i grups no inclosos en els circuits de música comercials: Jazz, Blues, Funky, Nou Flamenc, Soul, Músiques del Món, Cançó d’Autor, etc… amb un total de 977 concerts organitzats amb la participació de més de 1.200 bandes, tant d’àmbit internacional, com estatal, català i local, donant suport als grups novells i donant-los l’oportunitat de tocar en directe i amb un mínim de condicions. Hem de destacar les 26 edicions del Festival “ReusBlues”, 15 edicions del festival de Músiques d’Arrel d’Arreu del Món “ArReus” i les 9 edicions del festival de Cançó d’Autor “Autúria”, que, per falta de finançament, hem deixat de fer els 2 últims anys, però, no obstant això, la nostra intenció és tornar-lo a programar el més aviat possible.

RESPONSABILITAT DE CONTINGUTS I OFERTES COMERCIALS

ASSOC. MÚSICA CREATIVA I ACTUAL AMCA, amb CIF G43133511, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present Web.

Per tant, la activitat comercial, publicitària, mercantil, administrativa o de contractació de bens i/o serveis, és responsabilitat de la Associació, propietària d’aquest domini i que opera amb la marca “ASSOC. MÚSICA CREATIVA I ACTUAL AMCA”, atenent per a qüestions comercials i administratives a la següent direcció:

C/ AMPLE-75 (LA PALMA) 43202 Reus (Tarragona)


CONCEPTE DE USUARI

La utilització de la Web atribueix la condició de Usuaris i implica la acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per ASSOC. MÚSICA CREATIVA I ACTUAL AMCA en em mateix moment en que l’Usuari accedeix a la Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que en que proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

ASSOC. MÚSICA CREATIVA I ACTUAL AMCA no es fa responsable de les Webs no pròpies a les que es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia, es realitzarà per voluntat i risc exclusiu de l’Usuari i ASSOC. MÚSICA CREATIVA I ACTUAL AMCA no recomana ni garantitza cap informació recollida a través d’un vincle aliè a la Web de l’ASSOC. MÚSICA CREATIVA I ACTUAL AMCA ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda mitjançant aquest, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés o de l’intent d’utilitzar o fer un mal ús d’un vincle, tant al connectar a la Web de l’ASSOC. MÚSICA CREATIVA I ACTUAL AMCA com al accedir a la informació d’altres webs des de la Web de l’ASSOC. MÚSICA CREATIVA I ACTUAL AMCA.


INFORMACIÓ SOBRE LA UTILIZACIÓ DE COOKIES

En questa Web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants.

Les cookies son petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’Usuari i que permeten obtenir la següent informació:

* Data i hora de la última vegada que l’Usuari va visitar la Web.
* Disseny de contingut que l’Usuari va escollir en la seva primera visita a la Web.
* Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.


RENUNCIA LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica, s’incorporen canvis a la informació continguda. ASSOC. MÚSICA CREATIVA I ACTUAL AMCA pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

ASSOC. MÚSICA CREATIVA I ACTUAL AMCA ha obtingut la informació i els materials inclosos en la Web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garantitza que sigui exacta i actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web, ténen una finalitat informativa en quan a la qualitat, situació i serveis de l’Associació.


INFORMACIÓ SOBRE LA EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA ERRADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

ASSOC. MÚSICA CREATIVA I ACTUAL AMCA declina qualsevol responsabilitat en cas de que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, ASSOC. MÚSICA CREATIVA I ACTUAL AMCA no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluït elèctric o qualsevol altre tipus. ASSOC. MÚSICA CREATIVA I ACTUAL AMCA no declara ni garantitza que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estigui lliure de virus o altres components nocius, sens perjudici de que ASSOC. MÚSICA CREATIVA I ACTUAL AMCA realitza els màxims esforços per tal d’evitar aquests tipus d’incidents. En cas de que l’Usuari prengui determinades decisions o realitzi accions en base a la informació incloses en qualsevol de les websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda per altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL•LECTUAL

Els continguts prestats per ASSOC. MÚSICA CREATIVA I ACTUAL AMCA així com els continguts inclosos en la xarxa mitjançant les seves pàgines Web, constitueix una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel•lectual per la qual cosa es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibit qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posta a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines Web com als seus continguts i informació, sense l'exprés i previ consentiment i per escrit de ASSOC. MÚSICA CREATIVA I ACTUAL AMCA.

En conseqüència, tots els continguts que es mostrin en les diferents websites i en especial, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible de utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel•lectual i industrial de ASSOC. MÚSICA CREATIVA I ACTUAL AMCA o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en les diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i demés expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com el software necessari pel funcionament i visualització de les mateixes, constitueix així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat Intel•lectual que resultin aplicables. L’incompliment de l'anterior, implica la comissió de greus actes il•lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte en virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o fer servir comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i demés expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de l’ASSOC. MÚSICA CREATIVA I ACTUAL AMCA.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzemament en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posta a disposició des de bases de dades diferents de per pertanyents a la autoritzades per l’ASSOC. MÚSICA CREATIVA I ACTUAL AMCA, així com la seva traducció, adaptació, o qualsevol altre transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, vincles, i demés expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, tenint en compte que aquests actes estan sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat Intel•lectual, industrial o de protecció de la imatge.

ASSOC. MÚSICA CREATIVA I ACTUAL AMCA és lliure de limitar l’accés a les pàgines Web, i als serveis en aquesta oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

ASSOC. MÚSICA CREATIVA I ACTUAL AMCA en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sens perjudici de única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines Web es puguin incloure a la xarxa continguts u opinions, considerades com a racistes, xenòfobes, discriminatòries, pornogràfiques, difamatòries que, de qualsevol mode, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il•lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a la pàgina Web de ASSOC. MÚSICA CREATIVA I ACTUAL AMCA, al seu departament de suggerències, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, menys en els casos que expressin de manera certa el contrari, en els casos en els que per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a ASSOC. MÚSICA CREATIVA I ACTUAL AMCA per la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzemament en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur de ordinadors),digitalització, posta a disposició des de bases de dades pertanyents a ASSOC. MÚSICA CREATIVA I ACTUAL AMCA, traducció, adaptació, o qualsevol altre transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de ASSOC. MÚSICA CREATIVA I ACTUAL AMCA.

D’acord amb els senyalat en el paràgraf anterior, ASSOC. MÚSICA CREATIVA I ACTUAL AMCA queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines Web, sense que per això es pugi entendre que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris puguin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics en virtut dels quals un tercer pot beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense ànim de lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i demés expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de l’esforç dut a terme per ASSOC. MÚSICA CREATIVA I ACTUAL AMCA pel seu funcionament.

En cas concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a la pàgina Web de ASSOC. MÚSICA CREATIVA I ACTUAL AMCA sense el consentiment previ, exprés i per escrit de ASSOC. MÚSICA CREATIVA I ACTUAL AMCA. Qualsevol transgressió del previst en aquest punt, serà considerat com a lesió dels legítims drets de Propietat Intel•lectual de ASSOC. MÚSICA CREATIVA I ACTUAL AMCA sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.

ASSOC. MÚSICA CREATIVA I ACTUAL AMCA no assumirà cap responsabilitat davant les conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc. de tercers als que es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des de els websites de ASSOC. MÚSICA CREATIVA I ACTUAL AMCA.
Activitats


La nostra activitat principal és dur a terme una programació estable de música en viu, prioritzant, sempre que sigui possible, els grups amb creacions pròpies.

Actuacions de músics de renom internacional.

Músics de l’Estat i nacionals de primera línia.

 Aconseguir tenir una programació de qualitat a prop nostre i habituar al públic a gaudir i a valorar la música en viu, sense haver de desplaçar-se a d’altres indrets.
Cicles i Festivals


ReusBlues i d’Altres Espècies Picants

ArReus -Músiques d’Arrel d’Arreu del Món-

La Mísera Corda

Autúria

Concerts de Terrassa tots els diumenges de l’estiu a La Palma, del 1995 al 2001 i, al “Racó de La Palma”, des del 2002 (21 edicions)

Palm Session, cada dijous al “Racó de La Palma”
Objetius


 Aconseguir el màxim número possible d’associats per a consolidar i incrementar les activitats actuals i assolir els futurs projectes de l’associació.

 Engrandir i acabar de consolidar el ReusBlues, el nostre festival estrella.

 Donar suport, ara que estan tant de moda els productes de proximitat, als músics de les nostres comarques

 Col·laborar amb altres entitats, associacions, escoles de música…. per a organitzar concerts, cursos de música, combos, Jam Sessions, etc …


Palm SessionCada dijous al “Racó de La Palma”, ja fa anys que un grup de músics ens ho va proposar, i és un èxit. Músics de totes les edats i amb tot tipus d’instruments, hi participen. És perfecte per fer coneixences i relacionar-se amb d’altres músics, d’altres maneres d’entendre la música i de tocar, diferents estils…S’han format diversos grups gràcies a aquestes sessions.Properament


Missisipi Queen & The Wet Dogs

Juliol
Dijous
4
Mississipi Queen & The Wet Dogs  (Blues, rock, funk, soul)
04 de juliol  dijous 21:00 / El Racó de la Palma – 5 euros
Mississippi Queen & The Wet Dogs és una banda de soul que neix a Bilbao el 2015 com a duo acústic de la mà d'Inés Eleuteria a la veu i Aitor Zorriketa "The Malamute" a la guitarra. Després d'uns anys de gaudir del simple fet de tocar la música que estimen i amb una complicitat musical ja desenvolupada, entren a gravar el seu primer...
21:00 h

Nit de Jazz amb concert i jam sesión

Juliol
Divendres
5
05 de juliol  divendres 21:00 / El Racó de la Palma – Consumició mínima 3 euros
 
Nit de Jazz amb concert i jam sesión coordinats per Albert Abelló. L’acompanyen en concert Oleg Velázquez (baix), Victor Sytnik (bateria) els invitats Camilo Rey (saxo) i Samuel el Tàrraco (trompeta i violí) i músics d’Amca (Associació per la Música Creativa i Actual), com Jesús Serra Lacasa (teclats), Pere Bartolí (baix) i Pedro Aranda (bateria).
21:00 h

Philoksera & The Grapevines

Juliol
Dissabte
6
Philoksera & The Grapevines (Bluesrock)
06 de juliol  dissabte 22:30 / Bar Campus - Gratuit
 
Són un Power trio del Priorat/Manchester,el seu blues, soul, rock‘n roll més clàssic passat pel seu túrmix es converteix en un directe potent i ple de color musical, la gran veu de Phil Mahon acompanyada per la seva guitarra i recolsada per la bateria de Pau Carrillo i el baix de Borja Batllevell faran que moguis el cos a ritme de rock
22:30 h

The BlackSlats

Juliol
Diumenge
7
The BlackSlats (Blues Rock)
07 de juliol  diumenge 13:00h Fideuà Blues / El Racó de la Palma - Gratuit
Format per músics de Tarragona que a finals del 2016 troben el nexe comú amb "The BlackSlats" oferint un repertori variat i que fuig dels estàndards.
Principalment el blues, però també el rock i fins al gospel tenen la seva representació en unes cançons que centren la seva importància en el que expliquen les seves lletres i que connectin amb el públic a...
13:00 h

Laboratori Musical i Atelier de la Veu

Juliol
Diumenge
7
Audició d 'alumnes - Laboratori Musical i Atelier de la Veu
07 de juliol  diumenge 16:00h / El Racó de la Palma - Gratuit
Els alumnes de guitarra i cant del Laboratori Musical i Atelier de la veu és fusionin per oferir-nos una audició dins del marc del 29è Reus Blues Festival.
16:00 h

Ian Lints

Juliol
Diumenge
7
Ian Lints (Rock, folk, blues)
07 de juliol 20:30h / Mas KRock – Gratuit
Ian Lints es un creador d’emocions, un artista amb un talent. Ian Lints es un creador d’emocions, un artista amb un talentinnat per fer que l’audiencia se entregui al seu show i acabiformant part de l’espectacle com si d’un component més delescenari fos. I es a cada show on l’espectador es queda atrapatenaquest ressò de sensacions que es la seva veu i acaba per tenirtantprotagonisme com el...
20:30 h

Ben Poole

Juliol
Divendres
12
Ben Poole (Blues Rock)
12 Juliol 21:00h Master Class (Inclosa en el preu de l'entrada)
               22:00h concert / Racó de la Palma – 12 euros taquilla / 10 euros anticipada
“Realment increïble. M'encanta la seva manera de tocar. "- Jeff Beck
"Ben Poole és un gran guitarrista." - Gary Moore
"Al·lucinant! És molt refrescant escoltar avui en dia a algú que em recorda a la gent que...
21:00 h

The Tumbleweeds

Juliol
Dissabte
13
The Tumbleweeds (Rural Blues)
13 de juliol 13:00 / Jardins de la Casa Rull - Gratuit
The Tumbleweeds és un duo de "Rural Blues" compost per Tano Mozzafiato (Veu i harmònica) i Adri Slim Dow (guitarra, ressonador). El grup neix al 2016 amb la intenció de fer reviure el blues més profund i primitiu. Les referències són moltes, des del piedmont blues de Blind Blake a les melodies hipnòtiques de Fred McDowell i R. L. Burnside, des del delta blues de Charlie Patton al country...
13:00 h

Maybe Tomorrow

Juliol
Dissabte
13
Maybe Tomorrow (Blues Rock)
13 de juliol 22:30h / La Palma (Inclòs amb el preu de Melvin Taylor)
Martín Weber (Suïssa) guitar, vocals.
Marcel Warnas (Països Baixos) drums, backup vocals.
Ramon Teixidó (Espanya) bass, backup vocals.
Anteriorment en bandes com "More Experience", "Wolfgang", "Freebird", "Devil Wind", etc, Maybe Tomorrow va ser fundat a la fi de 2016. Sobre la base d'Hendrix despleguen la seva free-rock ple de musicalitat virtuosa i...
22:30 h

Melvin Taylor

Juliol
Dissabte
13
Melvin Taylor (Blues, Jazz, Rock)
13 de juliol 23:45h / La Palma – 20 euros taquilla/ 17 euros anticipada
Melvin Taylor és un dels millors guitarristes de la història del rock, el blues i el jazz. Sovint se’l coneix com a guitarrista . Aquest mestre autodidacta va ser influenciat per moltes de les històries dels pioners de la guitarra, entre ells Albert King, Jimmy Reed, Wes Montgomery i Jimi Hendrix. Així que no et sorprendrà saber que l'habilitat de Melvin ha estat...
23:50 h - 01:30 h

La Bluesería

Juliol
Diumenge
14
La Bluesería (Blues)
14 de juliol  20:00h / El Racó de la Palma – 5 euros
La Blueseria és una banda que porta més de quinze anys en actiu de fent i portant el blues per tot Arreu .Liderada per el seu carismàtic cantant català d'arrels afroamericanes George Hutchison i formada per musics de la comarca ens portaran de viatge al Chicago dels anys 50 . Gaudireu dels diferents clàssics del blues interpretats amb molta personalitat i energia. No us la podeu perdre.
...
20:00 h

CronologiaEn aquesta secció presentem una cronologia detallada de tots els concerts organitzats pel AMCA des de l'any 1990.

Hem de destacar:

26 edicions del Festival “ReusBlues”

15 edicions del festival de Músiques d’Arrel d’Arreu del Món “ArReus”

9 edicions del festival de Cançó d’Autor “Autúria”, que, per falta de finançament, hem deixat de fer els 2 últims anys, però, no obstant això, la nostra intenció és tornar-lo a programar el més aviat possible.
Accedir a la cronologiaMultimediaReus Blues 2017
Scaramouche

Reus Blues 2017
Cor Ciutat de Reus

Reus Blues 2017
Stacey Collins

Reus Blues 2017
Luis Guerra & CMQ Big Band

Reus Blues 2017
CMQ Big Band-North Sea Jazz-

Reus Blues 2017
Mr Sipp

Reus Blues 2017
Bill Evans Band & Dean Brown
 
       
       
       

Menú Usuari

Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies Más Información